Cara Mendapatkan Karakter pada Samurai Warriors 2


Untuk melengkapi karakter SAMURAI WARRIORS 2, maka harus menyelesaikan STORY MODE.
 1. Oichi ==>  Nagamasa Azai
 2. Ieyasu Tokugawa ==> Tadakatsu
 3. Tadakatsu Honda ==> Ina (Inahime)
 4. Yukimura Sanada ==> Kanetsugu Naoe
 5. Kanetsugu Naoe ==> Keiji Maeda dan Kenshin Uesugi
 6. Mitsuhide Akechi ==> Magoichi Saika
 7. Magoichi Saika ==> Nobunaga Oda dan Masamune Date
 8. Mitsunari Ishida ==> Hideyoshi Toyotomi dan Sakon Shima
 9. Hideyoshi Toyotomi ==> Nene
 10. Kotarō Fūma ==> Hanzō Hattori
 11. Ginchiyo Tachibana ==> Yoshihiro Shimazu
 12. Nobunaga Oda ==> Nō (Nouhime)
 13. Kenshin Uesugi ==> Shingen Takeda
 14. Keiji Maeda
 15. Musashi Miyamoto
 16. Ina (Inahime)
 17. Masamune Date
 18. Nene
 19. Sakon Shima
 20. Nagamasa Azai
 21. Hanzō Hattori
 22. Nō (Nouhime)
 23. Shingen Takeda
 24. Ranmaru Mori
 25. Yoshihiro Shimazu
 26. Okuni
Catatan:
 • Karaktek Awal: Yukimura Sanada, Mitsuhide Akechi, Oichi, Ieyasu Tokugawa, Mitsunari Ishida, Ginchiyo Tachibana, Kotarō Fūma.
 • Musashi Miyamoto diperoleh ketika semua karakter kecuali Ranmaru Mori dan Okuni.
 • Ranmaru Mori diperoleh dari Survival Mode:
  1. Lantai 1 menyelesaikan Ranmaru’s Request.
  2. Lantai 6 menyelesaikan Keiji’s Request.
  3. Lantai 11 menyelesaikan Mitsuhide’s Request.
  4. Lantai 21 menyelesaikan Mitsuhide’s 2nd Request ini.
  5. Lantai 31 menyelesaikan Ranmaru’s 2nd Request.
 • Okuni diperoleh dari Sugoroku 1 Player.
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://putrabalawa.blogspot.com/2015/03/cara-mendapatkan-karakter-pada-samurai_98.html

Komentar